Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

 

   Horthy Miklós Horthy Miklós

A Nemzeti Akadémia régi kötelességének tesz eleget Magyarország kormányzója,

Vitéz Nagybányai Horthy Miklósnak szolgáltatott igazságtétellel.

Tanulmányunk rövid, de mélyreható elemzés lesz a történelem eddigi legnagyobb viharában bátran helytállt kormányzó emlékére.

A magyar baloldal súlyos rágalmakkal, hazugságokkal akarja befeketíteni Horthy Miklóst, akinek nevét a fasizmussal egybe kreálták; "horthyfasizmus."

Horthy nem volt fasiszta, se náci, amit valódi történelmi tények és bizonyítékok egész sora tanusít a világ józan, jóakaratú emberei és Isten színe előtt.

Folyt.köv.


Dr. Constantin Helios
Nemzeti Akadémia

 

*

 

A Nemzeti Akadémia erkölcsi elégtételt szolgáltat a kaposvári terrorbíróságon, a halál templomában személyében is "jogilag" betiltott egykori magyar írónak.

 

Visszagyünnek a zurak

 

Az augusztusi hőségben, nyárvégi álom szuny-nyadt a mozdulatlan akácok ritkuló lombjai kö-zött.
A hatvanas évek elején, valahol Somogyország kék ege alatt, a délutáni árnyékban egy kilenc-éves kisfiú óvatoskodott be a falusi fűszerbolt-ba. Cukorkát akart vásárolni egy forintért.

A boltban idős emberek hordókon ülve itták a sört a a nyári melegben.

- Dicsértessék a Jézus Krisztus - köszöntötte őket a fejedelmi családban született, gyermek-korú bíborviselő.

Az idős emberek levett kalapjukkal, a hordókról felállva, tisztelettudóan köszöntek a kishercegnek.

- Aggyon Isten fölség!

A vidéki ember nem tudott különbséget tenni a fenség és a felség rangjelzés között.

- Dicsértessék, szencséges úr!

- Kejit csókulom naccságos úr - roggyantotta meg térdét tisztelete jeléül egy idős parasztasz-szony.

- Máma má nincsenek ám urak - kontrázott a vármegye egyik legismertebb munkakerülője a párttitkár Jóska, s bár kelletlenül, de fogai közt köszönt az érkezőnek.

- Napot.

- Hogy nincsenek-e? Itt van egy -e! - Válaszolta magabiztosan a kilencven felé közeledő legöre-gebb ember, aki "szentséges úrnak" mondta a herceget.

Az idős ember megszidta a falu egyetlen kommunistáját.

- Ennek a zöregaptya tizennyócba tizenkét hódat adott a családomnak, ti mög evöttétök! Azisten tögyön bennetöket oda, ahova köll!

- Maj visszagyünnek a zurak, asztán tikteket mög fölakasztanak! - vette át a szót egy másik idős ember, akit kuláknak is mondtak.

- Nem gyünnek vissza.

- Tizenkilencbe jis visszagyüttek!

- Az akkor vót.

- Most mög most lösz!

- Most itt vannak a zoroszok.

- Maj kimönnek!

- Nem mönnek ki.

- Maj mögunnyák, ha nem lösz mit önni!

A kisherceg nem tudta mire vélni az ennivaló hiányra tett célzást, ezért sietősen elhagyta a falu boltját.

Hogy végül is milyen eredménnyel végződött a szópárbaj, az mára már kiderült.

Az oroszok bár kelletlenül, de kimentek, s a Jóskát se akasztották fel.

A hatvanas évek végén a vármegye egyik városi gimnáziumában történelemből érettségi vizsgát tevő fiatalembert váratlanul érte egyik kérdés.

- Mit tud mondani Sztahanovról?

Abban az időben már nem szerepelt a tanköny-vekben se Sztahanov, akit kommunista élmun-kásnak mondtak, se Sztálin, aki állítólag saját-kezűleg írta "Csiszkához " c. versét, miután saját feleségét saját kezével lőtte agyon a bábuskája, vagyis öreg cselédasszonya jelenlétében.

A herceg nem jött zavarba. Hirtelen ötlettel gonosz tréfát űzött a szerencsétlennel, aki nem más volt, mint Jóska, a falu egykori párttitkára.

- Andrej Szaharov, a szovjet hidrogénbomba atyja, miután rádöbbent cselekedetére, szem-befordult a kommunizmussal.

- Nem Szaharovról kérdeztem, hanem Sztahanovról!

- Ja, azt nem tudom ki volt, de nem is akarok miatta bajba keveredni még akkor se, ha naponta huszonöt csillét rakott meg szénnel abban a bányában, ahol nem is volt annyi szén.

A vizsgabizottság másik két tagja már lilát látott az elfojtott nevetéstől, mire a párttitkár kimenekült a teremből.

- Még kellemetlensége is lehet emiatt - mondta a gimnázium igazgatója.

- Nem lehet sokkal kellemetlenebb annál, hogy nekem az egykori félanalfabéta parádéskocsi-sunk előtt kellett történelemből érettségi vizs-gát tenni.

A megcsonkult vizsgabizottság válasza eget dör-gető nevetés volt. Az egykori falusi párttitkárból "városi atyaistenné" emelkedett senki pedig végképp eltűnt a nála magasabb képzettséget és műveltséget birtokolt vizsgázók köréből.


Idézet az egykori magyar író, Dr. Constantin Helios elbeszéléséből

 

Nemzeti Akadémia

 *

 

     Dr. Kövér László Dr. Kövér László Égigérő árnyék

  

Nyílt levél 

nemzetiakademia@women-at-work.org

  

"A bűnök akkor teljesednek be, amikor elfelejtik azokat." - Dr. Kövér László


"Ha a bűncselekmények elkövetőit a politikai államhatalom méltatlan birtokosai védik, akkor kezdődik a vég." - Nemzeti Akadémia

 

Dr. Kövér László úrnak,

a Magyar Parmament Alsóháza elnökének 

 

Uram,

a Nemzeti Akadémia tagságát megdöbbentette amit ön díszmagyarba öltözve modott a magyar nép uralására kiagyalt ideológiai szubverzióban.

Az ön bemondása alapján is el akarják hitetni a néppel a bűnök el nem felejtésének trükkjét, mely a bűnözők még hatalmon levő utódai szentté avatására irányul.

A történelemben látszólag csak elegendő idő-nek kell eltelnie, s minden visszájára fordítható.
Igy lesznek az angyalok megrontóiból szentek, a terror uralom haszonélvezőiből pedig nemzeti hösők.

Az egykori identitása szerint valódi magyar nevű és magyar nemzetiségű Dr. Constantin Helios, két politikai per embertelen üldözését elszenvedett, de facto halálra ítélt író, életfogytig tartó számüzetésben él.

Az amerikai invesztment bankár az Orbán kor-mány miniszterelnökségét vezető államtitká-rának, Rákossy Balázsnak, az igazságtétel jegyében eredeti dokumentumok fénymásolataival küldött e-mail levelére a címzett sohase válaszolt.

Az Orbán kormány villámhárítója a jövőtől való félelmében - a múlt miatt - hamarosan eltűnt és az ügyet hivatalból elfelejtették, az ön személyével élükön, aki a kormányuk elnökének postán, tértivevénnyel küldött levél egyik ellenjegyzettje volt.

A politika a lehetőségek művészete, de inkább a hazugságok művészi rangra emelése eszközé-nek lehet mondani.

A politikusokat szavukon kell fogni, mert csak így lehet tettenérni az önmagukat függetlennek mondó vérbírákkal, a használt szovjet nagysá-gaikkal, többek közt Bauerné, Lomnici Zoltán, stb. az egykori legfelsőbb bíróságukat bitorolt sötét csillagokkal együtt. 

Dr. Kövér úr, a Nemzeti Akadémia nyílt levele mindaddig online marad, amig a nyilvánosság nem kap megfelelő választ a bűnök el nem feledéséről szóló eszmefuttatására.

Örökké semmi se tart, s minden csillag lehull egyszer.

Ahogy a szabadság terrorista magyar ellenségei, a magyar szocialisták is csúfos vereséget szenvedve belesültek bárgyú hazugságaikba, úgy áldozik le most az önmagát jobbiknak mondó, a Szentkorona előtt eszetlenkedett s hazaárulóvá lett gyülekezet is, nem is szólva egyéb politikai mafiáról, mely felett megkondult a lélekharang.

A hegyen csak egy darabig lehet felfelé menni, de utána már csak lefelé vezet az út.

Európában a gazdaság már fokozott tempóban tart lefelé s magaalá fogja temetni mindazt, ami nem odavaló.

(Aki nem származik nemesi családból, a díszmagyar viselet nem jár meg neki.
Egy magyar mondást idézve; szamárra nem illik a bársony nyereg.) 

Dr. Constantin Helios úr szavait idézve zárjuk a nyílt levelet; " Az emberiesség ellen elkövetett és soha jóvá nem tett bűnöket se Isten, sem a Római Jogra épült Nemzetközi Jog, sem az invesztment bankárok nem felejtik el sohasem."


Isten bocsásson meg mindnyájuknak uram.

Toronto, 2019 November 4.

 

Nemzeti Akadémia 

Dr. Szepessyné Dr. Deák Margit,
Mariola Bubna-Littitz gr.,
Trencsényi Molnár Lívia,
Kelemenné Poór Marianna,
Dr. Szekeresné Dőry Irma br.,
De Patakyné Majláth Anna gr.

 

Archives
International Banking Cartel
U.S.Department of State
Nemzeti Akadémia
 
 

 

*

 

A Nemzeti Akadémia

felhívja a honlap olvasói figyelmét az alábbi cikkre, mely a

 Noble House Private Banking

egyik tájékoztató honlapján jelent meg.

 

 
A német Bundeskriminalamt (Szövetségi Bűnügyi Hivatal) saját állítása szerint elkészítette a "Bundestrojanert", mely software képes behatolni minden computerbe és egyéb telekommunikációs rendszerbe, totális megfigyelés és lehallgatás céljából.
 
 
Eddig a hír.
 
Nemzeti Akadémia
 
 
 

gyurcsányferenc lövetett,  jakabpéter veret, a Nemzeti Akadémia titkosszolgálata nem felejt sohasem. 
 

 

 

 Nemzeti Akadémia                                                        
 • A Nemzeti Akadémia globális körözést ad ki a terrorista szovjethatalom egykori vérebe, az ávo "alezredese", bánfalvi nándor, 1952-ben született ugyanazon nevet viselő fia ellen.

 • A nyomravezetőt ötvenezer amerikai dollár jutalom illeti.

 • E-mail; nemzetiakademia@women-at-work.org  
 • Az alábbi linkek alatti ávo véreb  több adatát le lehet tölteni;

 • BEVEZETŐ
 • ÉLETRAJZOK                                 Bánfalvi Nándor
 • ( tulipiros kulipintyó )
 • VérebVéreb
 • IMPRESSZUM

 

             Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

A Nemzeti Akadémia körözést adott ki

sikkasztás, hivatali hatalommal való visszaélés vádjával

 

Dr. Zala Magdolna

a "Kárpótlási Hivatal" egykori jogtanácsosa ellen.


Kapcsolatfelvétel a Nemzeti Akadémia e-mail címén;

 

KörözésKörözés 

A Nemzeti Akadémia körözést adott ki

  

Mátyás Zoltán

1970-78 év közti egykori kaposvári lakos ellen.

A rendelkezésre álló nyomozási dokumentumok egyértelműen

hazaárulás bűntettét bizonyítják.

Mátyás Zoltán nyomravezetője

százezer Amerikai Dollár jutalomban részesül.

 

Kapcsolatfelvétel a Nemzeti Akadémia e-mail címén;

 

 

A Nemzeti Akadémia körözést adott ki

emberiesség ellei bűntettel vádolt

 

Ifkovics /Ickovic/ István  

a szovjet ellenforradalmi terrorhatalom egykori kaposvári vérbírája elfogatására.

Ifkovics /Ickovic/ István nyomravezetője

háromszáz ezer Amerikai Dollár jutalomban részesül.

 

Kapcsolatfelvétel a Nemzeti Akadémia e-mail címén;

 

 

A Nemzeti Akadémia körözést adott ki

a hazaárulás főbenjáró bűnével vádolt

 

Ronga László

az ellenforradalmi terrorhatalom kaposvári városi ügyészségi ügyésze ellen.

Ronga László nyomravezetője  háromszáz ezer Amerikai Dollár jutalomban részesül.

 

Kapcsolatfelvétel a Nemzeti Akadémia e-mail címén;

 

 

A Nemzeti Akadémia körözést adott ki

a hazaárulás főbenjáró bűnével vádolt

 

Szőke Péter

az ellenforradalmi szovjethatalom egykori diplomatája ellen.

Szőke Péter nyomravezetője  százezer Amerikai Dollár jutalomban részesül.

 

Kapcsolatfelvétel a Nemzeti Akadémia e-mail címén;

 

A Nemzeti Akadémia körözést adott ki

az emberiesség elleni bűntettel vádolt

 

Sebestyén Tamás

kaposvári vérbíró elfogatására.

Sebestyén Tamás nyomravezetője ötszáz ezer Amerikai Dollár jutalomban részesül.

 

Kapcsolatfelvétel a Nemzeti Akadémia e-mail címén;

 

A Nemzeti Akadémia körözést adott ki

 

hivatali hatalommal való visszaélés vádjával

 

Gyekiczky András

az ellenforradalmi Horn kormány belügyminisztere kabinettfőnöke ellen

Gyekiczky András nyomravezetője kettőszáz ezer amerikai dollár jutalomban részesül.

 

 

Kapcsolatfelvétel a Nemzeti Akadémia e-mail címén;

 

 

A Nemzeti Akadémia körözést adott ki

súlyos hivatali visszaélés vádjával, az igazságszolgáltatás akadályozásával

 

Rákossy Balázs

az Orbán kormány miniszterelnökséget vezető államtitkár kabinettfőnöke elfogatására.

Rákossy Balázs  nyomravezetője  ötszáz ezer Amerikai Dollár jutalomban részesül.

 

Kapcsolatfelvétel a Nemzeti Akadémia e-mail címén;

 

nemzetiakademia@women-at-work.org

*

 


Magyarország kirablói


Horváth Szilárd riportja késztette a Nemzeti Akadémia tagjait emlékeik közti kutatásra.

Magyarországot fájdalmas történelme folyamán ellenségei sokszor megtámadták, lovagias, befogadó népét legyilkolták, rabszolgaságba vonszolták.

Tolvaj bandák, nemzetközi gangsterek, a Magyar Királyság tartományait elcsatolták, népe értékeit, tulajdonát mindenféle okkal és indokkal, többszörösen szégyentelenül kirabolták.

A kommunizmus idegen, gyalázatos uralma az államosításnak mondott nagy rablással a magyar társadalmat létalapjától fosztotta meg.

A halálra és teljes megsemmisítésre ítélt magyar nép úgy védekezett ahogy tudott, de sajnos a sorai közt lopakodó árulók gazdaságilag erősebbek voltak és főként számban többek.

A Nemzeti Akadémia itt közöl egy képet, néhány valódi és igaz adat kíséretében. Németh Tamás

Németh Tamás

a Magyar Természettudományi Múzeum állattára  bogárgyűjteménye muzeológusa - érdemben vagy érdemtelenül.

 Apja Németh György, a nyolcvanas években Bécsben megjelent   "magyar külkereskedő", aki a Mariahilfer Strassén a Gerngross  Áruházzal szembeni egyik ház udvari épületében nyitott üzletet,  közben Magyarországról kimentette tizenhat éves fiát, majd  Brigitta  nevű szeretőjét és annak tízéves körüli leánygyermekét. 

Németh György a magyar áruk elsikkasztásával meggazdult gazember, kiugrása után hamar rátalált új foglalkozására; a Bécsbe érkező magyar turisták szemérmetlen kifosztására.

Az utcán a bejárat körül ólálkodó, illegálisan Bécsben tartózkodott Gyuri és az Egerből/Gyöngyösről származott vendéglátóipari sikkasztó, Pista nevű "behajtói" gondoskodtak a németül nem beszélő magyarok "eligazításáról." - A többi már automatikusan működött.

Németh György főként Tajvanról és gyanús helyekről beszerzett műszaki cikkeket, vagyis "olcsó" és "nagyon jó" bóvlikat sózott rá a gyanútlan emberekre. A drágán vásárolt és gyakran csak rövid ideig működőképes áruval a vásárló nem tért vissza Bécsbe reklamáció céljából.

Németh György egyik bűntársa, a Pázmáneumban rejtőzködött egykori női börtönör, Endlerné (Irén) volt, akinek germán neve egy osztrák kommunistával Budapesten kötött névházasságából maradt reá.
Endlerné a mindenkivel lekezelően beszélt alkoholista, ötödosztályú takarítónőre hasonlító ötvenkét éves Isten csapása, a Boltzmann Gassén levő pázmáneumi szűk irodája ágya alá rejtett, aranyozott olasz ékszerhamisítványokat adott el valódiként, s olcsón a Pázmáneumban nyáron megszállt gyanútlan magyaroknak.

Endlerné súlyos bűncselekményt követett el mint börtönőrnő s, hogy ne kelljen az elvtársainak őt megbüntetni, megszervezték kivándorlását, ami után már néhány nappal Budapestre utazott a Flohmarkton (bolhapiac) vásárolt, szemétbe való vacak kacatjaival.

Endlerné, az angyalok megrontója, akit csak "madame-nak" neveztek, szégyentelenül megpróbál-kozott egy tizenkilenc éves, Mária nevű magyar menekült, csupa csont és bőr, piros foltos, pattanásos arcú, rossz fogakkal rendelkezett leányt is rábírni az "utcasarki üzletre", amit a senkinek se kellő leányka elutasított.

A hetvenes, nyolcvanas évtizedekben Monsignore Egon Giannone főnöksége alatt állt Pázmáneum alvilági és félvilági milieujébe érkezett meg átmeneti időre egy valódi magyar családból származott, konzervatív stílusban, szigorúan nevelt, s életfogytigra száműzött fiatalember.

A Pázmáneum palota rémálma számára ma is élő...

A Nemzeti Akadémia titkosszolgálata több nyomot követve néhány gazembert már becserkészett, s a baloldali rablóbanda vezérei is hamarosan megítélés alá esnek.

 

Nemzeti Akadémia

*

Nyílt levél

 

 

2019 November 22-én levél érkezett a Nemzeti Akadémia E-mail címére.

Dr. Constantin Helios úr "Bugris putrisok" c. cikkét kifogásolja a honlap egyik olvasója.

Azt írja, "Dr. Constantin Helios nem létezik és az ellene lefolytatott két politikai per is csak kitalált, valamint a Szépirodalmi Könyvkiadó gondozásában volt nagyepikai mű csak beképzeltség."

 

A Nemzeti Akadémia Dr. Constantin Helios úr felhatalmazásával itt közli a Szépirodalmi Kiadó 1973-ban az akkor még magyar író kaposvári címére küldött levelét, melyről letöröltük a nevet és a címet, mert az már nem közpréda. - Akkor kellett volna beavatkozni a magyar társadalomnak a de facto halálra ítélt író védelmében, amikor az éhhalál küszöbére jutott - egy agrár országban - a magyar államhatalom terrorista bitorlói akarata szerint. - Akkor Magyarországon mindenki hallgatott.

Most itt olvashatják szégyenszemre az eredeti bizonyítékot, mely nem hamisítvány és nem kitalált. - Dr. Helios azt válaszolta a vádra, az ő magyar szíve akkor dobbant utoljára, amikor a Kaposvárott élt és a halálos ágyán is súlyos zaklatásnak kitett édesanyját 2013 Augusztus 23-án megszólította Isten. A budapesti kormánynak írt levelére, melyben az életfogytig tartó száműzött az édesanyja holtteste hamvai magyar földben való eltemetéséért küzdött, sem Orbán Viktor, sem egyetlen önmagát magyarnak és politikai pártnak mondó gangster banda nem is válaszolt.

Egy magyar anya holttestét nem lehetett magyar földben eltemetni.

Milyen szégyen ez az önmagát magyarnak mondó népre és képviselőire - a szupernácikkal és tucatnácikkal, valamint a mindenféle oldali liberálisokkal együtt, nem is szólva a fideszről.

 

 Szépirodalmi KönyvkiadóSzépirodalmi Könyvkiadó


 Nemzeti Akadémia

*

Kelemen Tamás

Riport Dr. Constantin Heliossal

 

 

Thomas Kelemen beszélget Dr. Constantin Heliossal

 

- Néhány éve figyelem publikációit és minden sorát elolvassuk baráti körömben. A leírt gondolatok néha új értelmet kapnak, mely addig elkerülte a figyelmet. Az ön irodalmi stílusa, magávalragadó személyi sajátosságából ered.

A svájci Asconában élt Hans Habe, (Békessy János) írta az ön Kanadában megjelent első angol nyelvű könyvének előszavát. Békessy szerint a francia nyelven emlékezetből újraalkotott nagyepikai műnek angol nyelvre váltva elvész a színárnyalata. Békessy azt írta zárszavában, a minden individuumhoz szóló exkluzivitás angol fordításban kissé megszürkült.

Sajnáljuk, hogy már nem publikál magyar nyelven, melyről egy classica philologia tanulmányában összehasonlításként ezt írta: " A legszebb európai nyelv a portugál, a legkönnyebb a spanyol, a legelőkelőbb a görög, de a legkifejezőbb a magyar..."

Bankári tevékenységéről szinte semmit se lehet megtudni, részben azért, mert a banküzlet szigorú titok. Ausztrál vagyonkezelő bankárom az összegyűjtött noble sajátosságok alapján annyit mondott, a jellemzők csak egyetlen amerikai bankárra illenek rá, s bár tudja kiről van szó, de adatait banktitokként kezeli.

Savoia herceg riportjában ön azt nyilatkozta, nem vállal politikai szerepet és sem élve, se holtan nem tér vissza Magyarországra.

Kéretlen tanácsot nem illik adni, de egy szétzilált politikai rendszernek el kellene gondolkodni azon, hogy az ön erkölcsileg támadhatatlan személye, szakmai és élettapasztalata, gazdasági befolyása és kulturáltsága, valamint belpolitikailag semleges alapállása államfői méltóságra hivatott. Szándékosan elkerültem a magánvagyona említését, nehogy olyan benyomás keletkezzék, hogy a magyar nép az ön tulajdonára számít.

A Magyar Nemzeti Tanács megalakítására irányuló tevékenysége őszinte elismerést vált ki bennünk - akik jó ismerői vagyunk a magyar jellemnek - itt Ausztráliában is. Minden erkölcsi és egyéb támogatást megadunk a sikerhez és sajnáljuk, hogy a megnyitó után már nem vesz részt a további tárgyalásokban. Titokban azt reméljük, hogy a megalakuló Magyar Nemzeti Tanácsnak legalább egyik tagja lesz.

 

- Ausztriában az volt a legnagyobb bűnöm, hogy nem osztráknak születtem. Amerika földjére lépve újászülettem a szabadságban, s nekem is lettek emberi jogaim, amit addig megvont tőlem az élet az idegengyűlölő Ausztriában is. Az osztrákok bánásmódját velem szemben még az örökkévalóságban se lehet elfelejteni se megbocsátani sohasem.

Amerika a magasba emelt és Isten megadta a hosszú várakozás jutalmát. Harmincéves koromban lettem valódi ember a társadalom színe előtt. Arra a szabadságra vágytam, melyet itthon, Amerikában találtam meg, s bűn lenne feladni mindazt, amiért az üldözés után még élni érdemes.

Európa rémálommá lett légkörében, ahol népbetegségként tartják számon a munkanélküliséget, az emberek nincsenek tudatában a félelemmel üzletelő politika manipulációjának. Tőlem csak egyszer lehetett elkobozni minden tulajdonomat, egyszer lehetett megkínozni és száműzni. Nem akarok egyik elődömhöz hasonlóan kétszer emigrációba menni.  Köszönöm a személyem iránti bizalmat, mely az államfői méltóság egyik legfontosabb előfeltétele, de személyes ambícióim még gondolatban se terjednek az államfői méltóságig. A politika piszkos üzlet és nekem ilyesmivel nincs semmi dolgom ezen a világon.

Európa háború utáni történelmében a politika összetákolta a szociális állam illúzióját, részben a szellemileg függőségbe kényszerített emberek állammal szembeni passzivitásával. Európában a kritikai gondolkodásmódot kiiktatták a társadalomból, mely a jelenlegi helyzetből nem tud kitörni és nem fog megújulni sohasem.   

Az emberek bizalma a politikusokkal szemben megszűnt.

Valamikor a kilencvenes évek közepén, az ellenforradalmi Horn kormány belügyminisztere, Dr. Kunze Gábor kabinetfőnöke levelében írtak eloszlatták bennem az összes illúziót Magyarországgal szemben. Az idegen érdekeket szolgált Dr. Gyekiczky András levelét hamarosan nyilvánosságra hozom a Nemzeti Akadémia oldalán. (A személyes jellegű, magyar ügyekkel - kevés időm ellenére is -nekem kell foglakozni, mert magyar asszisztenciát nem foglalkoztatok. Nem akarom árulókkal körülvenni magam a szabadságban.) Racionális gondolkodásmódommal, Európában a szellemileg agymosott, s lélekmérgezett emberekkel a süketek párbeszédét folytatnám.

Az emberi élet értéke sokkal több a pusztába kiáltott szónál.

 

Köszönöm a Nemzeti Akadémiának adott riportot Dr. Helios

 

Thomas Kelemen                             February  2012  Sydney

 

 

       


  Igéretemet megtartva, bescanneztem  Dr. Gyekiczki Andás hozzám külödött levelét, mely tanulságos olvasmány minden ostoba koncepcionistának.

- Gyekiczki az állítja, belügyminisztériumuknak nincsenek rólam iratai.

A gazember a nemlétező iratokból is meg tudta állapítani - mindenféle vizsgálat és bizonyítékok nélkül, hogy "bűnöző" voltam ( vagy talán az is vagyok a szabadság ellenségeinek a mai napig.)

Nehéz életem folyamán még sohase követtem el bűncselekményt, így a tiltott határátlépésre való előkészület " " bűntettét " " sem.

- De el fogok követni nem is egy tettet az igazságtétel keretében. - A magyar nép élet-halál harcát vívja, s a nép szabadsága védelmére -  amikor eljön az idő -, a saját kezemmel fogom kiszorítani a szabadság magyar és nem magyar ellenségeiből aljas lelküket, melyet fejedelmi gesztussal  elajándékoztam az ördögnek.

Dr. Constantin Helios     2012 Március 15-én, Magyarország nemzeti ünnepén

 
Feltámad-e a "jó" "nagy" Szovjetunió?
 
 
 
Mai bécsi beszélgetőkörünkben  jelen van Bubna-Littitz grófnő, az invesztment bankárok nem nyilvános információs konzorciuma bécsi titkársága vezetője, Dr. Szekeres László, a Nemzeti Akadémia zürichi irodája vezetője, Alexander Savoia, az Arlington Palota háznagya, a bankár magántitkára Washintonból, Gerhard Hof úr, bécsi mediátor, Szalai Zoltán Párizsban élő ötvenhatos emigráns  és Krassay Pálné, egy idős magyar úriasszony.
 
 
- Egy önmagát álomba ringató népnek semmi se drága, mert nem tudja, hogy a számla mindig megérkezik.
Megítélésem szerint az egykori, "jó" "nagy" Szovjetunió nem tud feltámadni, mert a bolsevista ideológia olyan nagy elrettentő erő, hogy a retorziók miatt senki se gondolna komolyan a gonosz birodalom feltámadásának lehetőségére.
 
- Dr. Szekeres úrnak ebben teljesen igaza lehet, ha a kérdést racionális oldalról vizsgáljuk, de ha egyfajta nacionalista mámorba merült nép szempontjából, akkor sajnos minden lehetséges.
Még azt is állíthatják, hogy a Lenin istenüknek mindenben igaza volt, csak a politikai ellenségei Lenin halála után beszennyezték személyét, ezért lehetett félreállítani a különben mindenben "helyes és jó" leninizmust.
 
Aki nem tud védekezni, mindent ráfoghatnak és mindennek az ellenkezőjét is állíthatják.
Azt is mondhatják, hogy Sztálin diktátor nem is volt olyan rossz, s a kegyetlenségekről és a gyilkosságokról szóló történeteket csak kitalálták, továbbá sztálin az akkori helyzetben nem cselekedhetett másként.
Ezért a szovjet-orosz történelem utólag rehabilitálhatja és ott folytatódhat tovább a rendszerük, ahol azt a rendszer ellenségei megszakították.
 
- Gerhard Hof vagyok, Ausztriából.
Sajnos Németországban és Ausztriában is egyre élénkebben tevékenykednek a nácik, akik most szövetségesekre találtak az orosz nácikban. 
Elég csak belehallgatni a moszkvai nácik ideológiájába, mely egyenesen elutasítja a  a háborúban megtörtént tényeket.
Azt állítják, a németek egyetlen oroszt se öltek meg, hanem csak a kommunistákat.
 
Ez a fajta magyarázata a dolgoknak a legveszélyesebb, mert ez a szovjet szentek feltámadásához vezet, a szovjet lélek legnagyobb örömére.
Az orosz nép naivitásában mindig is könnyen félrevezethető volt, s a tudatlanság most népük önmagával való meghasonlását hozta magával.
Az orosz nép ezzel véglegesen eltévedt.
 
- Nemzetközi közegbe téve a dolgokat, azt hiszem némileg másként fog reagálni minden nemzet erre az orosz eltévelyedésere.
Szerintem se támadhat fel a szovjethatalom, de az orosz vak nacionalizmus most az orosz nép pusztulásához fog vezetni.
Oroszország társadalma annyiféle problémával küzd, hogy azt egy egésznapos dialógus se tudná összefoglalni.
 
Az információs konzorcium bécsi titkárságán szinte naponta találkozunk a keleti irracionalitással, melyet nem tudunk beépíteni a nyugati értékrendbe.
Most csak az jut eszembe hirtelen, hogy 2010 nyarán Oroszországban az utóbbi évtizedek legnagyobb természeti katasztrófája volt a tőzeg égése, melyben hatalmas területeken megsemmisültek az erdők is.
Akkor Amerika küldött nekik egy nagy tűzoltó Boing repülőgépet, mert az oroszoknak ilyesmi nem volt.
Az orosz diktátor álnok módra így hálálkodott:
- Nem fogjuk elfelejteni Amerikának soha a segítségét.
Aztán talán még el se lobbantak az utolsó lángok, már újra tüzeltek Amerika ellen.
Igy köszönték meg a nagyvonalú segítséget.
 
A gazdasági hírszerzésben sok olyan információt kapunk, mely olykor üzleti körökből vagy államhatalmi szervektől származik és teljesen értéktelen, ugyanis  az orosz titkosszlgálat által konstruáltak és annyira kilóg belőlük a lóláb, hogy nem is kell őket elemző vizsgálat alá venni. 
Az oroszok olyan naívan gondolkodnak mint a gyerekek, akiknek csak a ma létezik, a holnap nem.
 
A demokráciákkal nem lehet elfogadtani a diktaúra gondolkodásmódját, mely gazdasági megalkuvás miatt feladná a szabadságot.
A Nyugatnak nem kell az orosz gáz és az olaj azon áron, hogy bevezeti a diktatúrát és a büntetőtáborokat, mert az oroszok ezt akarják.
 
Az oroszok szemrebbenés nélkül elfogadják annak lehetőségét, hogy országuk ismét diktatúra legyen, s ha nem lehet szovjet, akkor jó lesz az orosz  nacionalista-katonai rendszer is, csak diktatúra legyen, mely megígéri, hogy az orosz nép lesz a legnagyobb.
S most még ugyan itt-ott problémák lehetnek, de e jövő szép lesz.
Erre a naív ábrándra építette hazugságait a bolsevista-kommunista gangster banda is, mely mögött a szenvedéseken kívül nem volt semmi.
 
Tehát a történelem megismételni látszik a hibáit és bűneit.
Az orosz nacionalista dikatúrára könnyedén lehet a válasz a német náci diktatúra is, mely egyetlen éjszaka alatt feltámadhat.
 
- A németek magyarországi bevonulását a Felvidéken éltem meg, a Krassay-kúrián.
Úgy kellett őket fogadnunk, mint szövetségeseket, de tudtuk, hogy megszállóként jöttek.
Azt is tudtuk, hogy a megszállás nem tart sokáig, mert az oroszok már nagyon közel voltak a magyar határokhoz.
 
Egyik bajból a másikba jutottunk, s nem lehetett egyik féllel se emberi hangon megértetni magunkat.
Valóban könnyedén megtörténhet, hogy váratlanul fellángolnak a történelmi ellentétek és éppolyan ellenségességbe csapnak át, mint az akkori események voltak.
Nem hiszek a nemzetek ésszerű gondolkodásmódjában ha a túlélésről és a történelmi sérelmek visszafizetéséről van szó.
Újabb világégéstől tartok, s ezt ennyi idős koromban már nem szeretném ismét megélni.
 
- Csak hallgatom az európai gondolatokat, melyek nekem idegenül hangzanak, de így is félelmet keltenek bennem.
Nálunk Washingtonban teljesen más légkör uralkodik, de egyetlen pillanatra se feledkezünk meg a megváltozott nemzetközi helyzet komolyságáról.
Már Amerikában is lehet tapasztalni a nagyobb nemzetközi problémák kiváltotta nyugtalanságot azzal, hogy az emberek felvásárolják a tartós élelmiszereket családjuknak és politikai ügyeben nem nyilatkoznak.
 
Az Arlington Palotában nyugalom és biztonság van, de mi is fel vagyunk mindenre készülve, mert a nagyúr személyesen megtapasztalta azokat a borzalmakat, melyekről sohase beszél ugyan, de ha a biztonságról van szó, még ma is a múltra való emlékezés irányítja cselekedeteit.
 
Február elején, amikor a nemzetközi helyzet hirtelen nagyot zuhant, időlegesen átköltöztünk az új Lexington Kastélyba, mely akkor még csak mintegy kétharmadosnak volt mondható, ugyanis több minden hiányzott a folyamatos működéséhez.
De a legfontosabb dolgok, mint a kastély és birtoka szokatlanul erős katonai védelme, a megfelelő tartalékok és a teljes titoktartás meg volt szervezve és nem kellett félelemben élnünk.
 
Akkor értettük meg mi amerikaiak a vidéki biztonságban, hogy milyen nagy veszéllyel állunk szemben az oroszok irracionális viselkedése miatt.
 
- 1956-ban az oroszokat semmi nem érdekelte abból, hogy milyen következménye lehet a jövőben a magyarországi kalandjuknak.
Bár kevés fegyverünk volt velük szemben, de nem féltünk tőlük, mert a hazát védtük, melynek sajnos sok elárulója akadt.
Az irracionális gondolkodásmódra nem lehet mással hatni, mint kemény megtorlással, mert az esztelenség nem tárgyalóalap.
 
Csak attól tartottunk, hogy ez a fajta eszetlenség, melyre az oroszok nemzeti létüket építették, az egész magyar nemzet vesztét okozza.
Senki se tudta és nem is akarta volna megakadályozni, ha az oroszok a magyar népet kitelepítik Szibériába, s helyettük oroszokkal árasztották volna el Magyarországot.
 
Ennek a veszélye ma is fennáll, a nukleáris zsarolás miatt.
Azt csak a budapesti kormány tudhatja, hogy miért kényszerült rá az orosz atomerőmű megépítésére mellyel az oroszok ismét nagy befolyásra tettek szert Magyarországon.
Szerepe lehetett ebben a zsarolásnak, a korrupciónak és egyebeknek is.
 
Nem mernék senkivel fogadni semmiben, hogy az oroszok nem rohanják le Ukrajnát és nem állnak ismét Magyarország határainál, vagy ami még rosszabb lesz, Budapest utcáin.
A budapesti kormány majd talál arra is megfelelő magyarázatot, már ami nekik lesz megfelelő.
Mert a politika piszkos üzlet.
 
- Dr. Constantin Helios urat - ahogy olykor önmagát jellemzi; a szabadság fanatikusát - tavaly januárjában volt szerencsém megismerni egy rövid látogatás alkalmából a washingtoni rezidencián, mely fogadás sajnos nem tarthatott sokáig.
Akkor egy olyan embert ismerhettem meg, aki szelídnek és nyugodtnak látszik, s olyan előkelőnek, amilyent addig nem láttam soha.
 
De valamit meg kell mondanom.
Az egész légkörből érezni lehetett a mögötte álló erőt.
Azt az erőt, mely részben a bankvilágra való befolyásából ered, valamint a magánvagyonából, de mindenek felett abból az elszántságból, amit Magyarországról magával vitt a szabad világba.
 
Amig ez az ember él, gondolkodni és cselekedni tud, addig nem félek.
Minden cselekedetével a szabadság megvédésén tevékenykedik azzal a fanatikus elszántsággal és meg kell mondjam raffináltsággal, amit nem tapasztaltam még az életem folyamán.
 
A nagyúr most személyesen nem tudott eljönni a véget nem érő munkája miatt, de azt üzente társalgókörünknek, hogy a nemzetközi nagytőke megvédi a szabadságot s a támadónak nem lesz több lehetősége mégegy, hasonló cselekedetre.
 
 
Nemzeti Akadémia