Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
 

 Magyar Szentkorona 

 

 

A Nemzeti Akadémia tagsága "koronatanácsot" tartott a Magyar Szentkorona ügyében.

Méltatlannak tartjuk, hogy a Szentkoronán elferdült kereszt jelképezze a magyarság keresztény hitét.

Ezért a Nemzeti Akadémia jelképesen 2019 Május 7-én kiegyenesítette a Szentkornán a keresztet.

Ezzel is hozzájárulunk a magyarság felegyenesedéséhez és a Haza egyesítéséhez.

Úgy gondoljuk, a kiegyenesedett kereszt feltámasztja a lelkében megtört és ellenségei által megalázott magyar nemzetet.

 

Nemzeti Akadémia

 

 


 
 
 
 NEMZETI AKADÉMIA®
 
Trianon, 1920, Június 4 ! 
 
Erőszakos "béke"
 
  Trianoni bűntett Trianoni bűntett
 

A Nemzeti Akadémia elítéli a szlovén kormány azon igyekezetét, mely szerint a Magyar-országtól fegyveres erőszakkal elszakított területeiről alkotott hivatalos magyar álláspont jogtalan és igazságtalan lenne.

A Nemzeti Akadémia szerint minden csak néző-pont kérdése.

A Nemzeti Akadémia kéri, a szlovén kormány és a szlovén államfő hivatalos formában hozza nyilvánosságra területének 1920 Január elseje előtti és 1921 Január elseje utáni nagyságát.

- Örökké semmi se tart, még a fegyverrel kikény-szerített igazságtalan békediktátum gyalázata se.

 

Nemzeti Akadémia

 
*
          1956 1956 

Tisztelt Szigeti Árpád Úr,
köszönjük levelét.

A Nemzeti Akadémia megemlékezett a forrada-lomról, de csak zárt körben tettük, mert az akkori drámai események a mai napig éreztetik hatásukat a nemzetre.
Ezért nem álltunk be az ünneplők sorába, melyek közt mindenféle oda nem illő, öncélú politikai csoportosulások vettek részt.

Azt nem lehet pontosan tudni, hogy ami-kor 1956 Október 25-én a parlament előtt eldördültek a fegyverek, a most ünneplők melyik oldalán álltak az utcának - amennyiben akkor már éltek.

De némelyek megnyilatkozásából érződik a félelem a jövőért, a múltjuk miatt.

2006-ban az ellenforradalmi hatalom ismét rálö-vetett a magyar népre.

Azok tették, akik a népből éltek és élnek a mai napig, munka nélkül, tolvajlásokból, erőszakból, szélhámosságból, a nép félrevezetéséből, ideológiai zavarkeltésből és hazaárulásból.

A bűntettért bíróság előtt még mindig nem történt meg az erkölcsi és büntető-jogi felelősségrevonás.

Ilyen erkölcstelenséget nem vállalhatunk fel együttes ünnepléssel a történelmünk vérrel írt lapjain.

Élni csak tisztességgel lehet, mert az egyben a szabadság és az emberi méltóság meghatározó erkölcsi oldala is az élet mindig előrevezető útjának.

1957 temetői csendjében sok magyar embert vittek Szibéria elátkozott földjére, akik közül kevesen maradtak életben az embertelen bánásmód után.

A Nemzeti Akadémia csendben emlékezett, de nem ünnepelt, mert nincs mit ünnepelni.
- Legfeljebb csak azt, hogy a megszálló szovjet szociál-fasiszta hatalom kemény leckét kapott a világ közvéleménye előtt a szabadság magyarok által való védelméből.

 

Dr. Szekeres László,
Kelemen Tamás,
Haynal Kornél

Nemzeti Akadémia

*

 
 
A washingtoni soirée keretében Dr. Constantin Helios úr lehetővé tette a Nemzeti Akadémiának adandó riportot.
 

    Girolamo Savonarola Girolamo Savonarola

Girolamo Savonarola 

 


NEMZETI AKADÉMIA®

 

 
 
Emlékmű
 
 
A HAZÁÉRT
  
 
A Nemzeti Akadémia 2015 Március 30-án emléket állított
 
a II.Világháborúban életüket veszített
 
magyar katonáknak.
 
 
Hetven évvel a II.Világháború befejezése után megtettük amit eddig megtiltottak.
   
A magyar nemzet halottai emlékműve addig lesz szimbolikus, amig a történelmi magyar nemzetből származó magyarok nem tudják teljesíteni erkölcsi kötelességüket a Haza oltárán.
 
 
Nemzeti Akadémia
 
 
 

 

A Nemzeti Akadémia ma közreadja annak a tanulmánynak első szakaszát, mellyel
több szempontból megvilágítja Magyarország leigázóiról készített elemzését.

 

Ausztria-Magyarország psychogrammja


- Einbildung ist auch ein Bildung = a beképzeltség is egy képzettség...

 

A két nép kényszerű szomszédságára való tekinettel nem szeretnénk kellemetlen bonyodalmakba keveredni, mert a valóság igazsága súlyos ellenségeskedéshez vezetne - már csak a négyszáz éves Habsburg gyarmatosítás, kizsákmányolás, lenézés és megvetés miatt is.

Ezekről a tényekről a mai osztrákok nem beszélnek - részben nem is tudnak - de a mélyben ott lakozik bennük a gyűlölet az idegenekkel szemben, akik közé a magyarokat is sorolják.

Az osztrákok betegesen gyűlölik az idegeneket, egymást és önmagukat.
Hogy ennek mi az oka, azt most megvilágítjuk, ami mindenkinek nagyon fog fájni.

Az osztrákok két birodalmat veszítettek, s végül is két szék közt a pad alá estek.
Ha egy átlagos osztrákból óvatos információkkal kikémleljük lelkivilágát, hamar a múltba tévednek, de nem a császárságba, hanem a hitlerájba.
Ugyanis a poloskabajuszú diktátoruk osztrák származású volt és neki köszönhetik, hogy a "nagy" német nemzettel egy birodalomba tartoztak, melynek alkotó elemei beképzelt "Übermenschek", vagyis emberfeletti emberek voltak.

Az osztrák "Übermenschek" 1939-ben hálából megtámadták azt a Lengyelországot, melynek királya, Jan Sobieski, 1683-ban felszabadította Bécset a fenyegető török invázió alól.

Azt szívesen elhiszi mindenki önmagáról, hogy ő a legszebb, a legnagyobb, legokosabb,  stb, mivel ezt mondta nekik birodalmi vezérük, akinek még egy érettségi vizsgája se volt, de még náci érettségije se - mégis egy birodalmat vezetett, vagyis félrevezetett, bele a szakadékba, amitől a mai napig szenved a  német és az osztrák nép is.

Ausztria népe nagyobb részben a magas hegyekkel körbezárt völgyekben született, s ennek lettek áldozatai is.
Télen, amikor a hó minden utat járhatatlanná tett, a kis falvakban egymásközt szaporodtak, vagyis egymástól származtak.

A genetikailag elkorcsosult emberek már szellemileg és fizikailag is eltörpültek s csaknem akkorák, mint a kutya ülve. (Ez ijesztően kitűnik Bécsben egy tizedik kerületi séta alatt.)
Mégis ezek a kifejezéstelen, kihízott arcú, nem jóindulatú emberek beképzelik maguknak, hogy ők mindenkinél különbek.

Az osztrákok fiatalabb nemzedéke nem a legszorgalmasabb, sokuknak semmiféle iskolai képzettsége nincs és sohase dolgozott.
A külföldieket jobbára irányítani, méginkább kihasználni akarják, s ami ugyanilyen fontos számukra, a frissen jött, s németül keveset tudó embereket hülyének tartani, lenézni, de mindenképpen maguk alá  gyűrni, a szaporodásra alkalmas, fizikailag jól fejlett, vonzó megjelenésű idegen férfi egészséges génjeire való tekintettel is.

A második világháború alaposan megritkította a germán férfitársadalmat, ezért is volt szükség a háború után spanyol, portugál, olasz, görög és török férfi vendégmunkások behozatalára.
Tehát az un. "tisztafajú germán" már csak a beképzelt emlékeikben létezik, mégis felsőbbségük érzékeltetésére többek közt ilyen kifejezéseket is használnak;
"Oben, in Deutschland, unten in Ungarn." (odafenn, Németországban, odalenn Magyarországon.)

Egy előkelő, tartózkodó, minden tekintetben igényes magyar arisztokratára provokációkat, alig rejtett szidalmakat zudítottak, mondván; "ha nem megy ágyba az átlagon aluli, ápolatlan, neveletlen, germán arroganciában tobzódó, alacsony, kövérkés nőkkel, akkor a jólnevelt, képzett, ápolt és elegáns arisztokrata nem is férfi."
Az igényes, lefelé nem orientálódó embernek az ilyen gyalázkodás nem kellemes emlék, de felül lehet emelkedni  rajta, önuralommal, szilárd jellemmel erős, belső tartással és egyensúllyal.

Az idegennek hamar feltűnik, hogy Ausztriában is az éjszaka kategóriájában gondolkodó, átlagos, vagy annál jelentéktelenebb emberek mindenbe belekeverik a szexet, mint az ágyon keresztül való társadalmi és anyagi felemelkedés egyik lehetőségét, módját.
A kádári Magyarország szennyes rendszerében a félvilági élet és beszédstílus árnyéka is büntetendő volt. - Ez volt az egyetlen pozitívuma a szájbarágós, szigorú iskolai oktatás mellett.

Egy ilyen hideg-rideg közegben nevelkedett ember Ausztriában hirtelen egy nyilvánosház előszobá-jában találta  magát, ami neki kellemetlen és szégyen volt.

Előkelő magyar embernek Ausztriában még nem sikerült az integráció, amiről az osztrák politikiai rendszer  nem akar tudni.
De ez az ő problémájuk, amin nem tudnak és nem is akarnak változtatni, inkább gyakorolják az erkölcsi kisiklás legszégyenletesebb módszerét, az idegen állandó provokálását.
Az idegen, legrosszabb esetben keményen visszavág, amiért börtönbe zárhatják, mert így tudják a legkönnyebben igazolni önmaguk előtt, hogy a jött-ment náluk alacsonyabb rendű, vagyis egy megvetendő senki.

Ez a piszkos rendszerek egyik módszere a hatalom gyakorlására.
De ez okozza a vesztüket is, mert az idegen potenciál ellenük fordul, amiről nem tudnak, csak a negatív következményeket tapasztalják meg az egyre nehezedő hétköznapokban.

Ausztriát egyre több magyar ember hagyja el, s a helyükbe ilyen meg olyan, "jobban beillő" afrikai, ázsiai  és mindenféle kalandor érkezik, akik idővel majd az osztrákokat fogják abba a helyzetbe hozni, amit bennszülöttek nem akarnak.

Osztrák ember még nem gyakorolt önkritikát, s ez jó dolog.
- Mert elvakult népet így könnyebb legyőzni.

Nemzeti Akadémia

 

 


Magyar Nemzeti Tanács


 
A Nemzeti Akadémia jelenlegi huszonöt tagja  a magyar nép megsemmisülése megállítására 2015 folyamán kidolgozta nemzeti tervét.
 
Minden terv csak annyit ér, amennyit elfogadnak belőle és amennyire együttműködnek vele.
A Nemzeti Akadémia felhívja Magyarország magyar nemzetiségű lakóit a nemzet felemelkedésére irányuló erőfeszítések nyomán lassan kibontakozó mozgalom tevékenysége  támogatására.
 
Az európai unió lopakodó erőszakosságával   kimanőverezte magát a szabadságszerető emberek szelleméből s gyakorlatilag már nem létezik.
A politika az embereket szellemileg elnyomott és alárendelt rabszolgaként kezelte.
 
Az euromocsárból való kilábaláshoz szükség van egy szilárd alapra, mely nem inog meg sohasem.
Ez pedig az emberi józanságra épült tisztesség, a saját személyre való támaszkodás és akarat - de nem a másik ember feletti uralkodni akarás.
 
A felemelkedés legszilárdabb alapja a közvetlen demokrácia, melyet megingatni nem lehet, mert a kormányzottak egyszemélyben kormányzók is, akik nem hajlanak se jobbra, se balra és határozott, független álláspontjuk van saját érdekeikről.
 
A nemzeti program megalkotásához szükséges józan emberi ész mindig tudja, hogy mit tehet és mire van szüksége, ill. mi az amitől meg kell szabadulni bármi áron.
 
Magyarország népének első és legfontosabb feladata a Magyar Nemzeti Tanács megalakítása.

A Magyar Nemzeti Tanácsnak első rendeletében a magyar államot megszüntnek kell nyilvánítania.

Ezzel egyidőben a Nemzeti Tanács alapítsa meg a magyar társadalmat, melyhez minden magyarok lakta terület népessége szabad akaratából csatlakozhat.

A Nemzeti Tanács rendelettel vezesse be a közvetlen demokráciát, melyet népszavazással meg kell erősíteni és a megszünt magyar állam alkotmányát felváltó alaptörvénybe iktatni.

Az alaptörvényben egyértelműen ki kell nyilvánítani az egykori magyar állam un. parlamenti képviseleti rendszere jogutód nélküli megszüntét, s az egykori magyar állam minden bűntette jóvátételét.

A Nemzeti Tanács halaszthatatlan kötelessége az egykori magyar állam politikai pártjai felszámolása, tagjai összelopott vagyona elkobzása, s a külföldre menekített vagyonok kiadatása nemzetközi jogi egyezmények alapján.
 
Egyik legfontosabb teendő a független magyar bíróságok megalakítása, kizárólag magyar nemzetiségű és magyar nevű bírákkal.

A független bíróságok működésének anyagi feltételét nemzeti alapítványnak kell biztosítani, mely a magyar nép befizetett adójára épül.

A társadalmi változás legfontosabb lépései sorrendeje;

Az alaptörvényben rögzíteni kell a Nemzeti Tanács maximálisan tizenöt tagja egyetlen évben való működési idejét, újraválasztás lehetősége nélkül, mellyel elkerülhető a despotizmus és a korrupció.

A Nemzeti Tanács halaszthatatlan lépése a  magyar hivatali aparátus létszáma erőteljes csökkentése, a hivatali ügyek leegyszerűsítése s a magyar társadalom adminisztrációja megtisztítása az idegen elemektől.

A Nemzeti Tanácsnak határoznia kell a nemzeti értékek felügyeletére hivatott, döntési jog nélküli szerv megalakításáról.

A Nemzeti Tanácsnak csökkentenie kell a magyar társadalom külföldi képviseletei számát.
 - A nagykövetségek számát ötben, a konzulátusok számát tizenötben kell behatárolni.

A Nemzeti Tanácsnak törvénytervezetet kell népszavazásra bocsátani:

az oktatásról, 
nyugdíjakról, 
egészségügyről, 
az ápolásra szorulók ellátásáról, 
a hatékony adócsökkentésekről, 
a magántulajdon sérthetetlenségéről, 
a honvédelemről, 
a büntetőjog megszigorításáról, 
az anyagi kártalanítások széleskörű bevezetéséről, 
a független energiaellátásról.
a biológiai alapú élelmiszertermelésről, 
valamint a hírszolgálati szervek függetlenségéről. 
 
A nemzet felemelkedésére összeállított terv részletei a Magyar Nemzeti Tanács hatáskörébe tartoznak, melyről népszavazás útján minden magyar ember személyesen dönthet, történelmi joga és erkölcsi kötelessége alapján.


 
Nemzeti Akadémia
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACADEMI
 
 
A "Bild am Sonntag" c. német újság cikket közöl arról, hogy az ukrán hadsereg oldalán mintegy négyszáz jól kiképzett amerikai zsoldos harcol, az "Academi" amerikai biztonsági magáncégtől.
 
Az Academi lényegében a "Blackwater" folytatása, csak valamivel nagyobb és modernebb formában és megfelelőbb költségvetéssel a nemzetközi nagytőke támogatásával.
 
A Blackwater elit hadereje Irakban és Afganisztánban mutatkozott be a nagytőke magánhadserege egyik osztályaként, mely speciális feladatokat oldott meg, a nehézkes hadseregek hadmozdulatait jóval megelőzve. 
 
A Blackwater willámlott és eltűnt.
 
Az Academi zsoldos haderőt bárki igénybe veheti aki meg tudja fizetni, s akinek a megbizása összeegyeztethető az Academi szabályzatával és céljaival.
 
A Nemzeti Akadémia hírszerző osztálya több levelet kapott leendő magyar zsoldosoktól, akik szeretnének csatlakozni az Academi haderejéhez.
 
A Nemzeti Akadémia nem csak nevében, de célkitűzéséiben is azonos az Academi biztonsági cég távlati céljaival és szervezetével, de közvetlenül nem foglakozik zsoldosok toborzásával.
 
Az arra érdemes jelentkezők adatait a belső szabályzat keretében megfelelő módon továbbítjuk Red McCombs úrnak (Chariman) John Ashcroft  úrnak (egykori amerikai igazságügyi miniszter)  és  Ret.Adm.Bobby Inman - admirális úrnak.
 
Magyar zsoldosoknak kevés esélyük van az Academi haderejébe bejutni, de a felvétel nem lehetetlen.
A feltételek szigorúak és azokat senki miatt nem lehet fellazítani.
 
A hazaáruló egykori magyar bolsevik besúgókból lett úrhatnám magyar nácik egykori szovjet gazdáiknak se kellenek, ezért az Academi magáncégnél se találnak új megélhetési és további hazaárulási lehetőségre.
 
 
 
Nemzeti Akadémia
 
 

 A Nemzeti Akadémia Közleménye   A német kormány egyik titkosszolgálata több mint harminc hét millió e-mailt  jogellenesen felbontott. A levelek adatait az érvényben levő Nemzetközi Joggal 
 ellentétben illegálisan tárolja a szabadság és az emberi méltóság súlyos sérelmére.


 A német titkosrendőrség ezen cselekedete az ember szabadsága és integritása elleni  támadás, mely minden szabadságszerető ember részéről elítélendő. Semmiféle  ok,  sem idok nem legalizálja az államhatalomtól független individuumok életébe való  bármilyen behatolást; a betörést, házkutatást, rablást, zsarolást, kényszerítést  és az  ember szellemi és lelki terrorizálását.


 A nemzetközi nagytőke, a hatalom valódi birtokosa elítéli Németország államhatalmi  szervei mindenféle emberiesség ellenes bűntettét, mely a Római Jogra épült  nemzetközi Jogban nem évül el sohasem.


 A Római Birodalomban a rabszolgának semmije se volt, csak a lelke, mert azt nem  tudta bitorolni a rabszolgatartó. De a mai idők új birodalma, a globalizált világ  önkényes kisajátítója, az államhatalom, még az emberek lelkét is uralni akarja,  legbensőbb titkaik kikémlelésével és tárolásával.


 Az ember nem azért fizet adót az államnak, hogy pénzét ellene fegyverként fordítsák  fizetett vérebek alkalmazásával! Minden gondolkodó emberi lény megfelelő  választ  tud adni az ellene való alattomos támadásra, melynek legegyszerűbb eleme a  társadalommal szembeni közöny. Közöny a társadalmi problémák, a parlamenti  választások, a termelőmunka és az adófizetés iránt.


 Ember nélküli világot építeni nem tanácsos, ugyanis abban egyetlen  titkosrendőrségre sincs szükség. Sem ilyenre, se olyanra, sem az arcát elfedő, s a  nép  adójából élősködő zsarnokra.


 Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte - Verabschiedung am 10.  Dezember 1948 per Resolution 217 A (III) durch die Vollversammlung der Vereinten  Nationen


 Artikel 1

 Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit  Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit  begegnen.

 Artikel 3


 Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.


 Artikel 5


 Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender  Behandlung oder Strafe unterworfen werden.


 Artikel 12


 Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine  Wohnung und seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines  Rufes ausgesetzt werden. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche  Eingriffe oder Beeinträchtigungen.


 Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata - 1948 December 10-én, az Egyesült Nemzetek Szervezete  Közgyűlése 217 A (III) határozata alapján elfogadva.


 1. cikk


 Minden. emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az  emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben  kell  hogy viseltessenek.


 3. cikk


 Minden személynek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.


 5. cikk


 Senkit sem lehet kínvallatásnak, avagy kegyetlen, embertelen vagy lealacsonyító  büntetésnek vagy bánásmódnak alávetni.


12. cikk


 Senkinek magánéletébe, családi ügyeibe, lakóhelye megválasztásába vagy  levelezésébe nem szabad önkényesen beavatkozni, sem pedig becsületében vagy jó  hírnevében megsérteni. Minden személynek joga van az ilyen beavatkozásokkal vagy  sértésekkel szemben a törvény védelméhez.


 A magántulajdonú nagytőke Németország kormányát az ENSZ 1948 December 10-én  kihirdetett Emberi Jogok Deklarációja  1, 3, 5 és 12, cikkelye megsértésével  vádolja.


 Mindaddig, amig a német kormány nemzetközi bíróság előtti felelősségrevonással az  emberiesség ellen elkövetett bűntettét erkölcsileg és anyagilag nem teszi jóvá, a  magántulajdonú nagytőke Németországgal mindenfajta kapcsolatot elutasít.


 Nemzeti Akadémia


 Genève, 2012 Február 26.